การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลกระจับ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2501)  และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2501 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2502) ที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระจับ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจับก่อนสิ้นเดือนกันยายน 2561
  2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้น ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548              มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  28  กันยายน  ๒๕61 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลกระจับ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
  1. ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2501 จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม  2561 เป็นต้นไป)
  2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2501 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2502 จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเดือนถัดไป จากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
    โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

          1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 1 ชุด

          2. ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

          3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา หน้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด  โดยในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยสามารถเลือกรับได้  3  วิธี ดังนี้ 1.รับเงินสด  2.โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้สูงอายุ  และ 3.มอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทนได้เป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับมอบอำนาจได้

          ****หากมีข้อสงสัยประการใด  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลกระจับ   หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 299364 , 032 - 299638  ต่อ 101 หมายเลขโทรสาร  032 - 299430  ในวันและเวลาราชการ ***

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง