ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
ด้วยช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ควรมีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลริมข้างทาง และดูแลระมัดระวังสัตว์เลี้ยงมิให้ออกมาสู่ถนน / งานป้องกันฯ 0-3229-9621, 0-3229-9638

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง