การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ณ สถานีอนามัยตำบลหนองอ้อ ในวันที่๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ดดยให้ผู้รับบริการนำบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ 
‪#‎กลุ่มเป้าหมาย‬ ได้แก่ ๑. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือสมอง ไตวาย เบาหวาน มะเร็ง 
๒. ผู้สูงอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป
๓. ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!