การแจกเบี้ยประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

!ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลกระจับ มารับเงินได้ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ จุดบริการที่กำหนด ทั้ง ๘ จุด หรือมารับภายหลังได้ไม่เกิน ๗ วัน ณ สำนักงานเทศบาล/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาลโทรศัพท์๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔ /๒๙๙-๖๔๓ ต่อ ๑๐๓ วันเวลาราชการ¥หมายเหตุ¥¥¥¥อย่าลืม!!!!!นำขยะบุญมาบริจาคเพื่อเป็นรายได้สบทบทุนชมรมผู้สูงอายุด้วยนะค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง