ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกระจับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกระจับ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 โดยกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  

เทศบาลตำบลกระจับได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกระจับเพื่อ ให้บริการประชาชน สอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ ชั้น 1 เลขที่ 49  หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองอ้อ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทร 0-3229-9368  ต่อ 107   โทรสาร 0-3229-9364    
  e-mail :  admin@krachab.go.th     /     Web Site : Krachab.go.th

 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง