• 19 กุมภาพันธ์ 2563 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563
  • 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระจับ
  • 4 กุมภาพันธ์ 2563 รานงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

สถานที่สำคัญ / OTOP