• 17 ตุลาคม 2562 ประกาศจังหวัดราชบุรีเรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมุูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒
  • 5 กันยายน 2562 รายงานการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนสิงหาคม2562
  • 30 สิงหาคม 2562 ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลกระจับพ.ศ.2562

สถานที่สำคัญ / OTOP